TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

DİKEY ANLAŞMALARA İLİŞKİN GRUP MUAFİYETİNDE DEĞİŞİKLİK: PAZAR PAYI

05.11.2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (Tebliğ No: 2002/2) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ[1] (“Değişiklik Tebliği”) ile 14.07.2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği’nde (“Tebliğ”)[2] önemli değişiklikler yapılmıştır. Değişiklik Tebliği yayın tarihi ile birlikte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ’in kapsamı uyarınca; üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren iki ya da daha fazla teşebbüs arasında belirli mal veya hizmetlerin alımı, satımı veya yeniden satımı amacıyla yapılan anlaşmalar -dikey anlaşmalar- bu Tebliğ’de belirtilen koşulları taşıması kaydıyla, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun[3]’un (“Kanun”) Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlarbaşlıklı 4. maddesinde yer alan yasaklamadan Kanun’un “Muafiyet” başlıklı 5. maddesine dayanılarak grup olarak muaf tutulmuştur.

Rekabet Kurumu (“Kurum”), Kanun’un 4. maddesi kapsamında bir dikey sınırlamanın değerlendirilmesini 3 adım olarak belirlemiştir: “1) Öncelikle taraf teşebbüslerin, dikey kısıtlamanın çeşidine göre, sağlayıcının veya alıcının pazar payının hesaplanabilmesi için ilgili pazarı belirlemeleri gerekmektedir. 2) Eğer pazar payı %40 eşiğini aşmıyorsa, anlaşma yasaklanan kısıtlamaları içerip içermediğine ve Tebliğ’deki diğer şartları sağlayıp sağlamadığına bağlı olarak grup muafiyetinden yararlanmaktadır. 3) Eğer pazar payı %40 eşiğinin üzerinde kalıyorsa, anlaşmanın Kanun’un 5.maddesindeki koşulları sağlayıp sağlamadığı incelenmelidir.”[4]

Değişiklik Tebliği pazar payı sınırında değişiklikler getirmektedir:

· Teşebbüslere muafiyet sağlanması için sağlayıcı konumundaki iştirakin ilgili pazardaki pazar payı sınırı %40’tan %30’a düşürülmüştür.

· Teşebbüslere tek alıcıya sağlama yükümlülüğü içeren dikey anlaşmalarda muafiyet sağlanması için gerekli olan alıcı teşebbüsün ilgili pazardaki pazar payı sınırı %40’tan %30’a düşürülmüştür.

Değişiklik Tebliği’nde ayrıca pazar payı sınırı ile uyumlu olacak şekilde; Tebliğ’in, Pazar Payının Hesaplanması ve Uygulanması başlıklı 6/A maddesinde 2. fıkrada belirtilen %40’lık pazar payı %30’a, pazar payının sonradan aşılması halinde muafiyetin belirli süre devam edeceğine ilişkin (c) ve (d) bentlerindeki eşikler ise %35’e düşürülerek Tebliğ içerisindeki sınır bütünlüğü korunmuştur.

Son olarak Değişiklik Tebliği’nde işbu değişikliklerin uyum sürecini düzenlemek adına bir geçici madde ile yürürlük tarihi olan 05.11.2021 tarihinden itibaren altı aylık bir geçiş süresi belirlenmiştir. İşbu geçiş maddesi ile Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girdiği tarihte Tebliğ ile sağlanan grup muafiyetinden yararlanmakta olan %30-40 arasında pazar payı sahibi teşebbüsler ancak Değişiklik Tebliği ile getirilen %30’luk pazar payı eşiğini aşması sebebiyle muafiyet kapsamı dışında kalan anlaşmaların altı ay içinde Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen şartlara uygunluğunun sağlanması gerekmektedir. Bu süre içerisinde anılan anlaşmalara Kanun’un 4’üncü maddesinde öngörülen yasaklamalar uygulanmayacaktır. Teşebbüslerin bu süre içerisinde faaliyetlerini bireysel muafiyet şartlarına uygun hale getirememesi durumunda söz konusu faaliyet muafiyetten faydalanmayacağı için rekabete aykırı olarak kabul edilebilecektir.

Her ne kadar esaslı unsurlarda bir değişiklik meydana gelmemiş olsa da ilgili pazar payı üst sınırının indirilmiş olmasının dikey anlaşmalar bakımından en önemli özelliği üretim veya dağıtım zincirinin farklı seviyelerinde faaliyet gösteren teşebbüsler arasında muafiyet müessesesinin uygulanabilirliğinin kapsamı daraltılmıştır. Bu durumun uygulamadaki önemi teşebbüslerin rekabet kurallarına uyumlu kalmaya devam edebilmek açısından, ilgili pazar tanımlarının ve pazar paylarının gözden geçirilmesini ve dikey anlaşmaların değerlendirilmesini gerektirir. Özellikle geçiş sürecinde ihlal hükmünün uygulanmaması, bireysel muafiyet ihtimalinin bulunması ve geçiş süreci dâhil olmak üzere teşebbüslerin Değişiklik Tebliğine uyum sağlayıp sağlayamaması teşebbüsler için kritik noktada olacaktır.

Konu hakkında soru veya sorununuz olması halinde ofisimiz ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz. 08/11/2021

Saygılarımızla,

Yüksel / Yerkel & Partners Law Office[1] Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2021/4) , (05/11/2021 tarihli ve 31650 sayılı Resmi Gazete) açık erişim < https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211105-12.htm > (erişim tarihi:05/11/2021)

[2] Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (Tebliğ No:2002/2), (14/07/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmi Gazete, açık erişim <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2002/07/20020714.htm> (erişim tarihi:05/11/2021)

[3] 4054 sayılı ve 07/12/1994 tarihli Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (13/12/1994 tarih ve 22140 sayılı Resmi Gazete)

[4] Rekabet Kurumu, Mevzuat/Kılavuzlar, Dikey Anlaşmalara İlişkin Kılavuz açık erişim: <https://www.rekabet.gov.tr/Dosya/nihai-karar-aciklamalari-tefhim-duyurulari/zincirmarketler_nihaikararduyurusu-20211029091127731-pdf> (erişim tarihi 05/11/2021)

Yol Tarifi