TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

7343 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUNA İLİŞKİN İCRA VE İFLAS HUKUKU BAĞLAMINDA BİLGİ NOTU*

Av. Ramazan AKINCI & Stj. Av. Gizem KOPYA *

İşbu bilgi notu, 7343 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile 09/06/1932 tarihli 2004 sayılı İcra İflas Kanununda (bundan sonra “Kanun“ olarak anılacaktır.) yapılan kapsamlı değişiklikler, değişikliğe esas teşkil eden kanundaki sırası nazara alınarak hazırlanmıştır.

İCRA BAŞ MÜDÜRLÜĞÜ KURULMASI:

Kanunun 1. Maddelerinde yapılan değişiklikle; İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebileceğini düzenlemiştir. Kanunun ilk halinde icra dairelerinde personel olarak; icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra katibi gösterilmesine karşın yapılan değişlikle; icra başmüdürü görevlendirilebileceği, icra başmüdürlüğüne ilişkin usul ve esasların yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir.

İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIĞI KURULMASI:

Kanunun 2, 3 ve 4. Maddelerinde yapılan değişiklikle; icra ve iflas dairelerinin idari işlemleri İcra Daireleri Başkanlığı tarafından yürütüleceği belirtilmiştir. İcra Mahkemesi İcra ve İflas Dairesinin idari amiri konumunda olmasına karşılık Kanuna yapılan ekleme ile İcra Daireleri Başkanlığı kurulan yerlerde İcra ve İflas Dairesinin idari işlemleri İcra Daireleri Başkanlığına bırakılmıştır.

TEHİRİ İCRA KARARI ALINMASI:

Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklikle;tehiri icra kararı, mülga kanunda kararı incelemek üzere gönderilen merciden talep edilmesine karşın yapılan değişiklikle bu talebin icra mahkemesine yöneltileceği kararlaştırılmıştır. Tehiri İcra kararının, uyuşmazlık konusu dava dosyasının esasına ilişkin inceleme görevi bulunmayan icra mahkemesine bırakılması yerinde olmamıştır.

Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusu kesin olarak reddedilirse teminata konu paranın alacaklının talebi üzerine ödeneceği net olarak kararlaştırılmıştır. Ayrıca Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın temyiz kanun yoluna tabi olması halinde, temyiz süresine kadar icranın geri bırakılması kararı varlığını devam ettirecektir.

KIYMET TAKDİRİ YAPILMASI:

Kanunun 87. Maddesinde yapılan değişiklikle;sicile kayıtlı olmayan malların kıymet takdirini memur doğrudan kendisi yapabileceği gibi, ihtiyaç duyulması halinde sicile kayıtlı bilirkişiden kıymet takdirinin yapılması istenebilecektir. Sicile kayıtlı mallara ilişkin kıymet takdiri ise münhasıran sicile kayıtlı bilirkişilere bırakılmıştır. Bu düzenleme ile sicile kayıtlı olan malların değerlerinin genelde yüksek olması ve tarafların hak kaybını önlemek amacıyla bu malların kıymet takdirinin salt bilirkişilere bırakılmasını ihtiva ettiğinden oldukça yerinde olmuştur.

Kanunun 88. Maddesinde yapılan değişiklikle; sicile kayıtlı motorlu araçlar bakımından Kanunun 106. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, haczedilen mallar muhafaza altına alınacak ya da ihale alıcısına hazır hale getirilecektir.

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN İSTİHKAK İDDİASI:

Kanunun 97/a. Maddesinde yapılan değişiklikle; üçüncü kişinin hacze konu mal üzerinde istihkak iddia etmesi ve yedieminliği kabul etmesi halinde takibin devamına kararı alınmasına kadar bu mal muhafaza altına alınamayacaktır.

SATIŞ TALEBİ VE SATIŞ MASRAFLARI:

Kanunun 106. Maddesinde yapılan değişiklikle; taşınır-taşınmaz ayrımı kaldırılarak tüm mallar için haciz isteme süresi bir yıl olarak değiştirilmiştir. Gerçekleştirilecek ihalede hacze konu malın satılamaması halinde alacaklıya ekstra bir yıllık satış isteme süresi verilmiştir.

Satış talep edilmesi halinde kıymet takdiri avansı ve tüm satış masraflarının Adalet Bakanlığının her yıl belirleyeceği tarife doğrultusunda peşin olarak ödenmesi, alınan masraf veya avansın eksik olması halinde icra müdürünce verilecek karar üzerine 15 günlük sürede eksik masraf/avansın tamamlanması, aksi durumunda satış talebinin geçerli olmayacağı düzenlenmiştir.

ÖDEME TAAHHÜDÜ:

Kanunun 111. Maddesinde yapılan değişiklikle; 488 sayılı Damga Vergi Kanununa göre özel düzenleme yapılarak ödeme taahhüdüne ilişkin evrakların damga vergisinden istisna tutulacağı düzenlenmiştir.

BORÇLUYA SATIŞ YETKİSİ VERİLMESİ:

Kanunun 111/a. Maddesinin eklenmesiyle; borçluya mahcuz malın kıymet takdirini yapma ve malın satışını isteme yetkisi verilmiştir. Bu durumda borçlu mahcuz malı, kıymet takdirinin %90’undan ve rüçhanlı alacak bedelinden hangisi yüksekse bu bedelden az olmamak ve satışı talep edilen dosyadan yapılan masrafların toplamın ile birlikte satışını yapılabilecektir. Borçlunun haricen yapacağı bu satışın kanunda aranan şartları taşıyıp taşımadığının icra mahkemesince onaylanması gerekmektedir. Kanuna yapılan bu ekleme ile borçluya da mahcuz malın satışını yapma yetkisi verilerek daha kısa sürede işlemlerin sonuçlanması ve daha az masraf yapılması amaçlandığından oldukça yerinde bir düzenleme olmuştur.

ELEKTRONİK ORTAMDA AÇIK ARTIRMA YOLUYLA SATIŞ:

Kanunun 111/b. Maddesinin eklenmesiyle; fiziki ortamda artırma kaldırılarak yapılacak tüm satışların elektronik ortamda yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca Türk Medeni Kanunu ile uyumlu olarak ihale bitiş tarihi ile satış yapılan malın mülkiyetinin alıcıya geçmesi sağlanmıştır. Satış ilanının şekli ve gazete ile yapılıp yapılmayacağı tarafların menfaatleri doğrultusunda icra müdürü tarafından belirlenecektir. Ayrıca satışa katılmak isteyenlerden satışı yapılmak istenen malın muammen bedelinin %10’u değerinde teminat alınacağı düzenlenmiştir.

KIYMET TAKDİR RAPORUNA İTİRAZ:

Kanunun 128/a. Maddesinde yapılan değişiklikle; kıymet takdirine ilişkin şikayetin yetkisiz icra mahkemesine yapılması halinde, icra mahkemesi dosya üzerinden yetkisizlik kararı vererek dosyayı talep olmaksızın yetkili icra mahkemesine gönderecektir. Böylece, kıymet takdir raporunun kesinleşmesi ve satış işlemlerinin uzamasına yönelik kötü niyetli taleplerin önü kesilmiş olacaktır.

İHALE BEDELİNİ ÖDEME VE İHALENİN FESHİ SÜRECİ:

Kanunun 118. Maddesinde yapılan değişiklikle; İhalenin feshi davası açılsa bile, ihale alacaklısının artırma tutanağının ilanından itibaren yedi gün içerisinde ihale bedelini ödeme zorunda olacağı ve ihalenin kesinleşmesi ile birlikte satılan malın alacaklıya teslim edilerek tescil işlemleri yapılacağı düzenlenmiştir.

Kanunun 134. Maddesinde yapılan değişiklikle; ihale alıcısının talebi üzerine satışı yapılan taşınmazı kullanan kişiye, bilirkişi tarafından tespit edilecek aylık kullanım bedelini icra dairesine ödemesini aksi halde cebri icra ile kendisinden tahsil edileceğini içeren muhtıra gönderecektir.

İhalenin feshi davasını açmak isteyen; satışı isteyen alacaklı, borçlu, sicile kayıtlı ilgililer ve sınırlı ayni hak sahiplerinin maktu harç ödemeleri, bunların dışında kalan kişilerin ise nisbi harç ödemeleri ve ihale bedelinin %5’i oranında teminat ödemeleri kararlaştırılmıştır. İhalenin feshi talebinin usulden reddine karar verilmesi gerekmesi halinde bu karar dosya üzerinden verilebilecektir. Satışı isteyen alacaklı, borçlu, sicile kayıtlı ilgililer ve sınırlı ayni hak sahiplerinin dışındaki kişilerce ihalenin feshi davası açılması sonucu, davadan feragat edilmesi ya da davanın reddine karar verilmesi halinde ihale bedelinin %10’u oranında para cezasına hükmedilecektir. Ayrıca ihale kesinleşmeden ve ihaleye konu mal ihale alıcına teslim edilmedikçe/teslime hazır hale getirilmedikçe ihale bedeli alacaklıya ödenmeyecektir. Taşınmazı ihale alıcısından satın alan kişiye de taşınmazda bulunan kişi/leri tahliye etme ayrıcalığı tanınmıştır.

TEMİNAT KARŞILIĞI ÖDEME:

Kanunun 142/a. Maddesinde yapılan değişiklikle; sıra cetvelinde alacaklı görünen kişi, kesin ve süresiz banka teminat mektubunu icra dosyasına sunarak sıra cetvelinde yazılı alacağın kendisine ödenmesini talep edebilecektir.

KANUNUN YÜRÜRLÜK TARİHİNE İLİŞKİN DÜZENLEME:

Elektronik ortamda açık artırma yoluyla satışa ilişkin 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmelik ile 106. madde uyarınca satış talep edilmesi halinde kıymet takdiri avansı ve tüm satış masraflarının Adalet Bakanlığının her yıl belirleyeceği tarife, bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde çıkarılacaktır. Kanunun 87, 88, 106, 110, 111/b, 114, 115, 118, 124, 126, 127, 129, 130, 133, 242 ve 244. maddeler ile 134. maddenin dokuz ve onuncu fıkralarında bu maddeyi ihdas eden Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına Adalet Bakanlığınca belirlenen il veya ilçelerde, 111/b maddesinin uygulanmasına ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlanır ve bu değişiklikler en geç bir yılın sonunda ülke genelinde uygulanacaktır. Değişikliklerin hangi il veya ilçede ne zaman uygulanacağı Adalet Bakanlığının resmi internet sitesinde duyurulur.

Kanunun yayım tarihi 30/11/2021 itibariyle yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır. Ancak bu kuralı istisna getirilerek yukarıdaki maddelere ilişkin değişiklikler için Adalet Bakanlığınca çıkartılacak yönetmeliğin yürürlük tarihi itibariyle uygulanacağı kararlaştırılmıştır. Anılan yönetmelik yürürlüğe girene kadar, yönetmeliğe atıf yapılan durumlarda mülga kanun hükümleri uygulanacaktır.

06/12/2021

Saygılarımızla,

Yüksel/Yerkel & Partners Law Office

Yol Tarifi