TR EN AR FA
 

YYP İLGİLİ KİŞİ HAKLARI BİLGİLENDİRME METNİ

Sayın İlgili,

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında ve daima kanuna uygun olarak YYP tarafından işlenebilecektir. Söz konusu KVK Kanunu kapsamında işlenen kişisel verileriniz bakımından YYP, “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerinizin YYP tarafından işlenme amaçları, kişisel verilerinizin paylaşılması ve paylaşım amaçları, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve bunların hukuki sebepleri hakkında detaylı bilgi almak için "Aydınlatma Metninden" yararlanabilirsiniz.

KVK Kanunu Madde 10 ve 11 hükümleri uyarınca Veri Sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahipsiniz:

1.Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

2.Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

4.Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme

6.KVK Kanununun Madde 7 hükmünde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme

7.Yukarıda yer alan (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

8.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucunun ortaya çıkmasına itiraz etme

9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla KVK Kanununun Madde 13 hükmü ile “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca Veri Sorumlusu YYP’a yapacağınız yazılı başvurularınızda kullanılmak üzere aşağıda yer alan VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU kullanımınıza sunulmuştur. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMUNU, içerisinde yer alan açıklama ve uyarılara uygun olarak doldurarak kimliğinizi teyit etmeye elverişli belgeler ile birlikte Veri Sorumlusuna iletmeniz halinde başvurunuz, mümkün olan en kısa zamanda ve fakat en geç talebin Veri Sorumlusuna ulaştığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. YYP tarafından başvurunuz cevaplanırken Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlendiği üzere; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” maddesi uyarınca ücret alınabilecektir.

KVK Kanunu Madde 13 uyarınca, Veri Sorumlusu olan YYP’a yapacağınız başvurularda, VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU ve eklerini aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz gerekmektedir.

BAŞVURU YÖNTEMİ

AÇIKLAMA

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden şahsen yapılan başvurularda, kişinin başvurusu kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilecektir. Büro çalışanı kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtecektir. Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde teslim etmeniz rica olunur.

Elektronik İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından [email protected]elektronik posta adresine elektronik imzalı ve/veya mobil imza ile başvuru yapılabilir. Gönderilen başvuru formu üzerinde bulunan elektronik imza güvenli elektronik imza uygulaması ile dosyanın imzalı olup olmadığı kontrol edilir ve kimlik teyidinin ardından başvuru kabul edilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise veya form teyit edilemeyen mobil imza ile gönderildiyse, ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir. Başvurunuzun ivedilikle sonuçlandırılabilmesi için elektronik postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılması rica olunur.

İadeli Taahhütlü Posta

İlgili kişi tarafından iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza 27. Kat Sarıyer/İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidine elverişli belgelerin eklenmesi zorunludur, aksi halde işlem yapılamayacaktır.
Başvuru form ve eklerinizi, üzerinde “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılı zarf içerisinde postaya vermeniz rica olunur.

Noter Aracılığıyla Başvuru

İlgili kişi tarafından noter vasıtasıyla Veri Sorumlusunun yasal ikamet adresi olan Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza 27. Kat Sarıyer/İstanbul adresine iletilen başvurularda kimlik teyidi noter tarafından yapılacağı için Veri Sorumlusu tarafından ayrıca kimlik teyidi yapılmayacaktır.

Saygılarımızla,

Veri Sorumlusu

YÜKSEL / YERKEL & PARTNERS

Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza 27. Kat Sarıyer/İstanbul

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU için tıklayınız

Yol Tarifi