TR EN AR FA
 

KVKK Aydınlatma Metni

1.Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak YYP tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2.İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları
Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Büro’nun hizmete sunduğu internet sitesi üzerinden; üçüncü kişiler tarafından Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası yer aldığı üzere çerezler vasıtası ile kişisel verileriniz işlenilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer alan amaçlar ve kurallar doğrultusunda işlenmektedir. Bu veriler mevzuatta belirlenen süreler ile saklanacaktır.
Kişisel verilerinizin Büromuz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.yyplaw.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan YYP Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Büromuz tarafından internet sitesini ziyaret ettiğiniz zaman internet sitesi üzerinden toplanmak sureti ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebi ile toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; çerezleri toplayan üçüncü kişiler nezdinde elektronik ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir.

4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen dayanak ve amaçlar kapsamında iş ortaklarımıza, iştiraklerimize, tedarikçilerimize, hizmet aldığımız veya iş birliği içinde olduğumuz üçüncü kişilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel veri aktarımı yapılan tüm veri işleyen ve üçüncü kişiler, 6698 sayılı Kanuna uygun gizlilik yükümlülüğü altındadır.
Çerez Politikası ve İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda yer aldığı üzere kişisel verileriniz çerezler vasıtası ile üçüncü kişiler tarafından işlenmektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel verilerinizin Büromuz tarafından yurtiçinde ve yurtdışında aktarımı yapılmamaktadır.

5.Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Büromuza her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki haklarınıza istinaden, kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi; http://www.yyplaw.com/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan ilgili kişi başvuru formu ile veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya e-posta, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından YYP’a daha önce bildirilen ve YYP’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir bir biçimde YYP'a iletmeniz durumunda YYP, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Büromuz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nca yayınlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirlendiği üzere; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” maddesi uyarınca ücret alınabilecektir.

Veri Sorumlusu: YÜKSEL / YERKEL & PARTNERS

Adres: Maslak Mah. Bilim Sok. No:5 Sun Plaza 27. Kat Sarıyer/İstanbul

Web Adresi: https://yyplaw.com/

Telefon: 0212 233 45 00

E-posta : [email protected]


#kvkk #kvkk aydınlatma metni #esis hukuk bürosu
Yol Tarifi